Innovation Out of The Ashes
Politics Innovation Out of The Ashes

Innovation out of the ashes of Ethiopian Constitutional Crisis? In an unprecedented move in Ethiopia’s constitutional history, Tigray National Regional State (TNRS) has amended its Constitution to introduce a Mixed Electoral system (alias known as Mixed Member Proportional system).

read more
Qophii Oromoo
Politics Qophii Oromoo

Balaan Oromoo mudate, balaan bara baraaf qa’ee ofiirratti ajjeefamuu kun, yoo kan hin dhaabbatu ta’e wanti Oromoon akka sabaatitti godhuu qabu hidhachuu dha.

read more
Shimalis Diina
Politics Shimalis Diina

#Shimalis_Diina! Bilxiginnaan kasaara siyaasaa keesa gallaan haasa’a Shimalis Abdiisaa bubbule tokko gadi baastee, “nuyi fedhii uummataa hin gannee; dhimmoota Oromoon qabsaa’uf irratti hojjataat jirraa; mirga abbaa biyyummaa mirkaneessuf Oromoon Bilxiginnaa keessatti akka aangeeffamu hojimaatan itti bobbaaneerraa; gaaffii Afaan Oromoo deebisneerraa, afaan federaalaa godhuu dhaafis wixinee labsii kaabinee federalaatti dhiyeessuf qophoofneerraa; Dhimma Finfinnees toftaa adda ta’een irratti hojjachaa jirraa; kanas kan goonuu: 1ffaa, Oromoo baay’innaan itti galchuu dhan; 2ffaa, teessoo motummaa federaalaa bakka sadiitti qooduu dhaan; 3ffaa, carraa diinagdee bakka biraatti uumuu dhaan; magaalattii guutumaa guututti irrelevant gochuu dhaan ofitti deebisnaa; nuyi warri Bilxiginnaa ijaarsa motummaa (state building) irra jirra; ijaarsa biyyaa (nation-building) irra jirraa; afaan hojii federaalaa afaan shan–Afaan Afar, Amaaraa, Oromoo, Somali, fi Tigray–goonaa;” maal maal jedha.

read more

Oromo Commentary

This site is meant for use for commentary on Oromo related topics.

Know More

Category

Social